Namsos bys Historielag

Innkalling til årsmøte i historielaget

Årsmøtedato er opprinnelig bestemt til 22. april 2020.
På grunn av Coronaviruset kan ikke årsmøtet holdes på denne dato. Derfor legger vi ut: Årsmelding, regnskap, revisjonsrapport på vår hjemmeside og på vår Facebok-konto. Vi ber om at så mange som mulig leser dette og gir oss en tilbakemelding om noen finner noe de ønsker å påpeke.


Dette kan sendes inn på tekstmelding til 913 76 610 eller E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Så raskt samfunnet blir friskmeldt, vil vi kalle inn til et Årsmøte/ medlemsmøte, hvor vi kan gå gjennom både regnskap og årsmelding når vi fysisk er samlet.
Vi vedlegger også valgkomiteens innstilling, så får vi også ta valgene etter at dette er over. Inntil da vil det sittende styret fungere i sine roller.
Namsos 7. april 2020 - Styret.
ÅRETS ÅRBOK ER FERDIG
Den er å få ved henvendelse til vårt kontor i Ullvaren Næringssenter, 2. etasje På grunn av coronasituasjonen vil distribusjonen kunne bli noe forsinket. Styret har imidlertid bestemt at de vil sørge for utdeling av årboka så raskt det blir tilrådelig. Forhåpentligvis vil dette være gjennomført før påske.
Coronaviruset gjør det vanskelig å selge annonser og samle inn annen økonomisk støtte. I år, og antagelig neste år vil kontingenten derfor være svært viktig for laget. Vi appellerer derfor til alle våre medlemmer om å betale kontingenten så raskt som mulig når kravet kommer ut på våren. Styret vil fortsette sitt arbeide frem til vi møtes.
Sakliste:
Til senere bruk.
1.    Valg av ordstyrer
2.    Valg av årsmøtesekretær
3.    Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokollen
4.    Styrets årsmelding
5.    Regnskap for 2019
6.    Revisorrapport
7.    Valgkomiteens innstilling
8.    Valg av 2 til å underskrive protokollen
9.    Presentasjon av praktboken om Gjenreisingsbyen Namsos fra 1949 til 1970
Denne boka er beskrevet bak Årsmeldingen.
Denne saklisten vil bli behandlet senere, når vi får anledning til å møtes.

 

ÅRSMELDING FOR 2019
NAMSOS BYS HISTORIELAG  - Etabl. 2011
    
Styret
Lagets styre har bestått av: Gunnar Hojem, leder, Espen Sandmo, nestleder, Asbjørg Lund, Eigil H. Karoliussen, Mimi Havig, Geir Dahl, styremedlemmer. Mimi Havig ble valgt til sekretær. Varamedlemmer har vært: August Solum, og Helge Aasen. Sistnevnte har også fungert som lagets kasserer og forretningsfører. Dette samarbeidet setter styret stor pris på og ønsker å uttrykke det spesielt.
Revisorer
Lagets revisorer har vært: Kjeld Sandbakken og Ivar Bragstad
Valgkomite
Lagets valgkomite har bestått av: Roger Lindseth og Bjørn Torgersen, som har fungert som formann.
Både revisors rapport og valgkomiteens innstilling følger etter årsmelding og regnskap.
Alt materiell vil også bli lagt ut på våre hjemmesider.
Styremøter og andre aktiviteter
Det har vært avholdt 6 styremøter i året som har gått. Det har også vært flere konsultasjoner mellom styremedlemmene i den daglige driften. Styret har behandlet en rekke saker som har handlet om prosjekter, bøker, deltagelse i et reorganisert Namdal Historielag, bussturer rundt omkring i den nye storkommunen og samarbeide med de andre historielaga i kommunen. Dette samarbeidet fungerer svært godt.
Møterom
Styret har også vedtatt å utvide vår leieavtale med Ullvaren Næringssenter, med det formål å skaffe oss et godt møtelokale. Det har vi oppnådd og vi har nå et møterom med plass for maksimum 70 personer samtidig.
I dette møterommet har vi utover siste halvdel av 2019 kunnet arrangere flere møter for våre medlemmer. Temaene har vært variable, men det startet med en presentasjon for media 3.10. 17.10 arrangerte vi sammen med Namdal Historielag fellesmøte for alle lagene i Namdal, med foredrag ved lederen, om de engelske invasjonsplanene for Namsos-området fra 1944. Den 6. november holdt Espen Sandmo et foredrag, med billedkavalkade fra byens historie. Den 21. november hadde vi besøk av Namsos-gutten Tor Busch som presenterte sin bok «Motstandskamp fra Trondheim». Dessuten slapp vi til Nils Roger Duna som presenterte sin bok «Samer og reindrift ved Namsenfjorden», den 15. januar i år.
Alle disse møtene samlet fulle hus, med mellom 50 og 70 deltakere.
Denne aktiviteten har fortsatt inn det nye året, med like stor oppslutning.
Utleie av møterom
Det har også vært betydelig interesse for å leie vårt møtelokale fra andre lag og foreninger. Styret vil også nevne at våre medlemmer kan leie dette lokalet til mindre sammenkomster. Ta kontakt ved behov.
Guidete bussturer
gjennomførte vi i samarbeide med Namsos Pensjonistforening med tilskudd fra den nye storkommunen Namsos. Vi hadde 2 fulle busser både på turen til Namdalseid og til Fosnes.
Laget fikk et pent lite overskudd på dette. Det samme gjorde Pensjonistforeninga.
Det var også vår intensjon å gjennomføre turer for de som bodde i Namdalseid og Fosnes, til byen, med innlagt byvandring. Disse turene måtte avlyses på grunn av liten påmelding.
Lagets økonomi:
Er fortsatt god og under betryggende kontroll. Det har vært styrets policy at nye prosjekter, som turer, bøker osv. skal ha et trygt økonomisk fundament når de gjennomføres. Dette mener vi å ha lykkes godt med. Vi viser for øvrig til det fremlagte regnskap.
Årets regnskap viser et underskudd på kr. 20.312,87, som i det alt vesentlige skriver seg fra innkjøp til det nye møterommet vårt. Det dreier seg om møbler, høytaleranlegg og bildeplansjer som er hengt opp i lokalet. De arrangements vi allerede har gjennomført i egne lokaler har imidlertid gitt oss en pen liten inntjening. Disse medlemsmøtene har gitt oss en ca. 3.500-4.000,00 kroner i billettinntekt på hvert møte.
Medlemsmassen
Er forholdsvis stabil, rundt 300 personer. Vi ønsker selvsagt at medlemsstokken kan bli større og dette tror vi vil oppnå gjennom å holde fokus på lagets drift og at medlemsstokken stadig finner prosjekter som interesserer dem. Når det gjelder medlemsmassen er det ikke til å underslå at gjennomsnittsalderen er noe høy. Dette er nok en relativ normal situasjon for de forskjellige historielag rundt omkring. Styret synes imidlertid at vi har en solid og stabil medlemsmasse tatt i betraktning av at laget ikke har vært i drift mere enn 9 år.
Årbok nr. 2 kom til forrige årsmøte – Nå kommer Årbok nr. 3:
Forrige årbok tok for seg aktiviteter som ble etablert i tiden 1911 til 1920. Den nye boken, Årbok nr. 3, tar for seg perioden fra 1921 til 1930. Lagets styre er svært opptatt av at alle våre medlemmer skal få tilgang til årbøkene. Vi foreslo derfor en mindre økning i kontingenten på forrige årsmøte som skulle sikre nettopp dette. Årsmøtet vedtok da å heve årskontingenten fra kr. 250,00 til kr. 300,00. Årets årbok er ferdig og vil bli utlevert til medlemmene ganske raskt. Vi må imidlertid ta forbehold om hvordan og når dette skal foregå pga. Corona-virusets herjinger.  For innenbygdsboende vil lagets styremedlemmer, som i fjor, distribuere bøkene så raskt vi får anledning til dette. Vi må imidlertid be om forståelse for at vi må kassere inn porto-kostnadene for utenbygdsboende. Den er nå blitt så vidt høy som kr. 100,00 pr. bok.
Hensikten med disse bøkene er etterhvert å gi alle våre medlemmer innsikt i byens historie gjennom hele det 19-århundret. Som et tips til våre medlemmer kan vi bare si at dette må være en aldeles utmerket gave til utflyttede Namsosinger.
Arbeidet med boka foretas av Espen Sandmo som redaktør og den som fremskaffer stoffet og prioriterer dette. Den grafisk formgivninga ivaretas av Gunnar Hojem og Sigbjørn Smevik.                                             
Løssalgsprisen vil være kr. 300,00 pr. bok til ikke-medlemmer. Våre medlemmer får kjøpe ytterligere bøker for kr. 200,00 pr. stk. For å trygge økonomien i årbokprosjektet har vi solgt annonser for ca. 80.000,00 kroner.


Arkivarbeide
Også siste året har vi mottatt historiske arkiver og forskjellig materiale til oppbevaring og registrering. Styret mener at det er riktig å ta i mot det vi får hånd om slik at dette ikke går tapt for ettertiden. Foreløpig har vi tilstrekkelig plass i vårt brannsikre arkiv, men det fylles raskt opp.


Lagets hjemmeside
Tilføres fortløpende nye bilder og artikler. Den som legger inn mest både av arbeide, tekst og bilder er lagets nestformann Espen Sandmo. Samtidig bidrar formannen og Helge Aasen her med mye arbeide.
Støtte fra det lokale næringslivet
er en viktig faktor for å holde økonomien under kontroll. Til årets årbok besluttet vi også denne gang å tegne annonser. Dette arbeidet var meget vellykket og vi takker nok en gang byens næringsliv for den formidable støtte vi får. Det inspirerer til fortsatt innsats.
Regnskapet
Er gjort opp med et underskudd på kr. 20.312,87.  Alle våre utgifter er direkte utgiftsført gjennom året. Dette gjelder også for alle påløpte kostnader til båtturene. Laget har ingen gjeld. Lagets balanse ved årsskiftet er kr. 289.177,10. Hele beløpet er plassert i Sparebank 1 Midt-Norge. Økonomien kan som sagt tidligere, karakteriseres som solid.
Boksalget
Boka «Namsos – fra krig til fred» selger vi nå til en redusert pris på kr. 150,00 pr. bok. Det samme gjelder for Hammarsøyboka og andre publikasjoner. Det selges en del bøker gjennom året. Dette er viktig for oss idet vi gjennom dette sprer kunnskaper om vår felles historie. Årbøkene vil også bli lagt ut for løssalg etter hvert som de gies ut. På sikt kan dette være en økonomisk ressurs for laget.


Namsos By er 175 år den 7. juni i år.
Historielaget har tatt mål av oss til å delta i dette jubileet på flere måter. Bl. a. ved å gjennomføre en serie med byvandringer. Lagets nestleder er med i den kommunale jubileumskomiteen. I skrivende stund er det ikke klart hvordan jubileet vil bli avviklet. Vårt bidrag med en historisk bok for perioden fra 1949 til 1970 står imidlertid fast. Styret bestemte i styremøtet den 31.3. at bokprosjektet skal gjennomføres og at det blir produsert 2.000 bøker.
Nytt bokprosjekt om Gjenreisingsbyen Namsos vil derfor foreligge til byjubileet, uavhengig av om festen kan bli utsatt.
Lagets styre har satt i gang et arbeide med en ny praktbok om Namsos-historien for perioden 1949 til 1970. Boka er utstyrt med vel 50 helsides bilder i A4-format. Hvert bilde er supplert med en tekst som kommenterer det enkelte bilde, og den enormt store utviklingen og endringen byen gikk gjennom i denne perioden. Arbeidet med bildene er ivaretatt av Espen Sandmo og Geir Dahl, som har valgt ut bildene og pusset opp disse, til meget høy standard. Teksten er forfattet av Gunnar Hojem. Boka vil foreligge til byjubileet den 7. juni. Den vil bli laget med stivbind som er plastovertrukket og trykt i 4 farver på godt papir. Boka vil bli solgt i løssalg til en pris på kr. 400,00. Lagets medlemmer kan få kjøpe den til redusert pris på kr. 300,00, ved henvendelse til lagets kontor. Denne boka bør etter hvert finnes i hvert hus i Namsos.
Lagets kontor
Er stort sett betjent hver dag, men ikke alltid til samme tid. Ønsker du å besøke oss, er det en fordel om du ringer på forhånd, for å sjekke at vi er på plass. Ring 913 76 610.
Sluttord
Lagets styre takker for innsatsen og oppslutningen fra alle medlemmene. Vi takker også for den velvilje og interesse arbeidet blir møtt med fra byens næringsliv og øvrige befolkning. Styret ønsker å uttrykke stor sympati for den situasjonen mange av våre annonsører er kommet i, på grunn av den altomfattende Corona-krisen. Det er viktig at vi nå støtter opp omkring det lokale næringsliv i tiden som kommer.
Vi ser med glede frem til å fortsette arbeidet for å ta vare på byens og omlandets historie.
Vi retter gjerne en takk til Jarl Andreassen for hans arbeide med å selge annonser i årets årbok. Det arbeidet har vært av den største betydning for gjennomføring av årbokprosjektet.

            Namsos 31.12.2019/ 07.04.2020


Gunnar Hojem,    Espen Sandmo,    Eigil H. Karoliussen        Asbjørg Lund

leder            nestleder

Geir Dahl        Mimi Havig, sekretær

 

rapport.jpg

 

 

rap.jpg

Besøkende

Vi har 519 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kalender

September 2020
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

facebook

Gamle Namsosbilder

namsos 1935 namsen trelast.jpg