Namsos bys Historielag

2000 - dd

Årsmøte i Namsos Bys historielag

PÅMINNELSE OM ÅRSMØTE I NAMSOS BYS HISTORIELAG.     Årsmøtedato er 23. september kl. 1900. Stedet er vårt møterom «Gammelsaga».

Som en påminnelse legger vi ut: Årsmelding, regnskap, revisjonsrapport på vår hjemmeside og på vår Facebok-konto. Vi ber om at så mange som mulig leser dette og gir oss en tilbakemelding om noen finner noe de ønsker å påpeke.

Dette kan sendes inn på tekstmelding til 913 76 610 eller E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Namsos, 10.9.2021 - Styret.

ÅRETS ÅRBOK ER FERDIG OG DISTRIBUERT

Den er også å få ved henvendelse til vårt kontor i Ullvaren Næringssenter, 2. etasje, hvis noen ønsker flere eksemplarer. De koster kr. 200,00 pr. stk. for medlemmer av laget. Ikke-medlemmer må betale kr. 300,00. Hvis det mot formodning er noen som ikke har fått årboka, ta kontakt med oss.

Sakliste for årsmøtet:

  1. Valg av ordstyrer
  2. Valg av årsmøtesekretær
  3. Valg av 2 til å underskrive årsmøteprotokollen
  4. Styrets årsmelding
  5. Regnskap for 2020
  6. Revisorrapport
  7. Valgkomiteens innstilling
  8. Presentasjon av årboken og informasjon om arbeidet med neste års årbok.
  9. Coronasituasjonen og gjenåpningen av samfunnet. Informasjon om hvilke aktiviteter styret vil prioritere kommende år.

ÅRSMELDING FOR 2020

NAMSOS BYS HISTORIELAG - Etabl. 2011  

Styret

Lagets styre har bestått av: Gunnar Hojem, leder, Espen Sandmo, nestleder, Eigil H. Karoliussen, Mimi Havig, Geir Dahl, Berit Øie, styremedlemmer. Mimi Havig ble valgt til sekretær. Varamedlemmer har vært: August Solum og Helge Aasen. Sistnevnte har også fungert som lagets kasserer og forretningsfører. Dette samarbeidet setter styret stor pris på og ønsker å uttrykke det spesielt.

Revisorer

Lagets revisorer har vært: Kjeld Sandbakken og Ivar Bragstad

Valgkomite

Lagets valgkomite har bestått av: Roger Lindseth og Bjørn Torgersen, som har fungert som formann.

Både revisors rapport og valgkomiteens innstilling følger etter årsmelding og regnskap.

Styremøter og andre aktiviteter

Det har vært avholdt 5 styremøter i året 2020. Det har også vært flere konsultasjoner mellom styremedlemmene i den daglige driften. Hittil i 2021 har vi holdt 6 styremøter. Styret har behandlet en rekke saker som har handlet om prosjekter, årbok og nedstengningen av samfunnet pga. coronasituasjonen. Smittefaren har ført til at vi ikke har kunnet avvikle hverken båtturer, seminarer eller kurs i 2020. Styret har imidlertid holdt fokus på våre kjerneaktiviteter og gjennom dette holdt aktiviteten oppe. Vårt kontor har vært betjent daglig og vi har hatt mange konsultasjoner med våre medlemmer. Vanligvis er det lederen og Helge Aasen som er til stede. Normalt er vi til stede mellom kl. 0730 og kl. 1300. Styret minner om at medlemmene alltid er velkommen til å besøke oss.

Møterom «Gammelsaga»

På grunn av Coronasituasjonen har vi ikke fått benyttet møterommet så mye som vi har ønsket. Styret vil nå ta opp arbeidet med å arrangere seminarer og foredrag. Vi planlegger å holde seminarer den 12.10 og den 11.11. Temaene vil bli kunngjort senere.

Utleie av møterom

Det har til tross for Coronasituasjonen vært endel interesse for å leie vårt møtelokale fra andre lag og foreninger. Styret vil også minne våre medlemmer om at de kan leie dette lokalet til en gunstig pris for private samlinger.

Lagets økonomi:

Er fortsatt god og under betryggende kontroll. Det har vært styrets policy at nye prosjekter, som turer, bøker osv. skal ha et trygt økonomisk fundament når de gjennomføres. Dette mener vi å ha lykkes godt med. Vi viser forøvrig til det fremlagte regnskap.

Årets regnskap viser et overskudd på kr. 43.624,00. Siste års aktivitet og inntjening bærer selvsagt preg av den nedstengningen som hele samfunnet har vært gjennom.

Medlemsmassen

Er forholdsvis stabil, rundt 300 personer. Vi ønsker selvsagt at medlemsstokken kan bli større og dette tror vi vil oppnå gjennom å holde fokus på lagets drift og at medlemsstokken stadig finner prosjekter som interesserer dem. Når det gjelder medlemsmassen er det ikke til å underslå at gjennomsnittsalderen er noe høy. Dette er nok en relativ normal situasjon for de forskjellige historielag rundt omkring. Styret synes imidlertid at vi har en solid og stabil medlemsmasse tatt i betraktning av at laget ikke har vært i drift mere enn 10 år. Den siste måneden har imidlertid rundt 20 nye medlemmer kommet til.

Årbok nr. 3 kom til forrige årsmøte – Nå har årbok nr. 4 kommet:

Forrige årbok tok for seg aktiviteter som ble etablert i tiden 1921 til 1930. Den nye boken, Årbok nr. 4, har tatt for seg perioden fra 1931 til 1940. Lagets styre er svært opptatt av at alle våre medlemmer skal få tilgang til årbøkene. Vi foreslo derfor en mindre økning i kontingenten på forrige årsmøte som skulle sikre nettopp dette. Årsmøtet vedtok da å heve årskontingenten fra kr. 250,00 til kr. 300,00. Årets årbok er ferdig og er distribuert til alle medlemmene. For innenbygdsboende har lagets styremedlemmer, som tidligere, distribuert bøkene direkte til det enkelte medlem. Vi må imidlertid be om forståelse for at vi må kassere inn porto-kostnadene for utenbygdsboende. Den er nå blitt så vidt høy som kr. 100,00 pr. bok.

Hensikten med disse bøkene er etter hvert å gi alle våre medlemmer innsikt i byens historie gjennom hele det 19-århundret. Som et tips til våre medlemmer kan vi bare si at dette må være en aldeles utmerket gave til utflyttede Namsosinger.

Arbeidet med boka foretas av Espen Sandmo som redaktør og den som fremskaffer stoffet og prioriterer dette. Den grafiske formgivninga ivaretas av Gunnar Hojem og Sigbjørn Smevik.                                            

Løssalgsprisen vil være kr. 300,00 pr. bok til ikke-medlemmer. Våre medlemmer får kjøpe ytterligere bøker for kr. 200,00 pr. stk. For å trygge økonomien i årbokprosjektet har vi solgt annonser for ca. 90.000,00 kroner.

Årbok nr. 5

Er på det nærmeste ferdig redigert og er under sideombrekking. Den vil foreligge til neste årsmøte (2022). Denne boka vil bli meget omfattende idet vi i denne boka skal behandle krigen og tildragelser i perioden 1940 til 1950. Når den omtales allerede nå, er det for å minne medlemmene om fordelene ved å være medlem i Namsos Bys Historielag. Gjennom ditt medlemskap får du kunnskaper som mange går glipp av.

Kontingenten

Foreslås av styret til å være uendret, kr. 300,00 for enkeltmedlem og kr. 400,00 for familiemedlem.

Arkivarbeide

Også siste året har vi mottatt historiske arkiver og forskjellig materiale til oppbevaring og registrering. Styret mener at det er riktig å ta imot det vi får hånd om slik at dette ikke går tapt for ettertiden. Foreløpig har vi tilstrekkelig plass i vårt brannsikre arkiv, men det fylles raskt opp. Siste året har vi fått installert en rullereol. Dette gir oss bedre lagringskapasitet.

Systematisering og organisering av arkiv.

Vi vil sette inn betydelig arbeide med å få systematisert vårt arkiv vesentlig bedre. Dette tvinger seg frem på grunn av stadig nye dokumenter og andre ting av historisk verdi som man må ta vare på og samtidig gjøre bedre tilgjengelig.

Lagets hjemmeside

Tilføres fortløpende nye bilder og artikler. Den som legger inn mest både av arbeide, tekst og bilder er lagets nestformann Espen Sandmo. Samtidig bidrar formannen og Helge Aasen her med mye arbeide.

Støtte fra det lokale næringslivet

er en viktig faktor for å holde økonomien under kontroll. Til årets årbok besluttet vi også denne gang å tegne annonser. Dette arbeidet var meget vellykket og vi takker nok en gang byens næringsliv for den formidable støtte vi får. Det inspirerer til fortsatt innsats.

Regnskapet

Er gjort opp med et overskudd på kr. 43.624,00. Alle våre utgifter er direkte utgiftsført gjennom året. Laget har ingen gjeld. Lagets balanse ved årsskiftet er kr. 313.433,00. Hele beløpet er plassert i Sparebank 1 Midt-Norge. Økonomien kan som sagt tidligere, karakteriseres som solid.

Boksalget

Boka «Namsos – fra krig til fred» selger vi nå til en redusert pris på kr. 150,00 pr. bok. Det samme gjelder for Hammarsøyboka og andre publikasjoner. Årbøkene 1, 2, 3, selges for kr. 200,00 pr. stk. Det selges en del bøker gjennom året. Dette er viktig for oss idet vi gjennom dette sprer kunnskaper om vår felles historie. Årbøkene vil også bli lagt ut for løssalg etter hvert som de gies ut. På sikt kan dette være en økonomisk ressurs for laget.

Bokprosjektet «Gjenreisingsbyen Namsos» ble ferdigstilt våren 2020.

Lagets styre satte i 2019 i gang arbeidet med en ny praktbok om Namsos-historien for perioden 1949 til 1970. Boka ble utstyrt med vel 50 helsides bilder i A4-format. Hvert bilde er supplert med en tekst som kommenterer det enkelte bilde, og den enormt store utviklingen og endringen byen gikk gjennom i denne perioden. Arbeidet med bildene er ivaretatt av Espen Sandmo og Geir Dahl, som har valgt ut bildene og pusset opp disse, til meget høy standard. Teksten er forfattet av Gunnar Hojem. Boka forelå i god tid før byjubileet den 7. juni. Den ble laget med stivbind som er plastovertrukket og trykt i 4 farver på godt papir. Boka selges i løssalg til en pris på kr. 400,00. Lagets medlemmer kan få kjøpe den til redusert pris på kr. 300,00, ved henvendelse til lagets kontor. Denne boka bør etter hvert finnes i hvert hus i Namsos. Det er nå solgt ca. 1.100 bøker.

Vi har selvsagt et betydelig boklager etter hvert. Vår policy har vært å sette verdien av dette boklageret til kroner null. Det mener vi er riktig vurdering, selv om salgspotensialet til en viss grad er til stede også i fremtiden. La dette være en reserve.

Namsos Samfunnshus - Bevaringen av Samfunnshuset er en sak som har opptatt både vårt styre og mange av våre medlemmer. Styret i laget har engasjert seg i denne saken, idet vi er av den oppfatning at dette er en kulturhistorisk sak av stor betydning for bysamfunnet vårt. Da dette bygget sto ferdig i 1961 var det oppfattet som en fullføring av gjenreisinga av Namsos etter krigens herjinger. Bygget gjorde sentrum komplett sammen med den nye kirka og Festplassen. Denne funksjonen understreker bypreget som var tilsiktet i reguleringsplanen utarbeidet av kontoret for «Brente steders regulering» i 1943. Sentrumsfunksjonene i Namsos er en sentral nerve i hele denne planen. Arkitektonisk er bygget å anse som en kulturperle og særdeles tidstypisk for denne perioden i vår utvikling. Bygget er elegant utformet og utgjør en vesentlig del av vårt bysentrum. Etter denne tid har bygget vært vårt viktigste møtepunkt, både i festlige og andre sammenheng. Dette er vår felles storstue. At Namsos kommune ikke på noe tid i løpet av de 60 år som er gått har ivaretatt denne arven på forsvarlig vis, er slett ikke til hinder for at bygget kan bringes tilbake til fordums storhet. At byens politiske ledelse ikke innser at dette er etterkrigstidens «Folkets hus», er etter vår oppfatning også svært beklagelig. Både historielaget og Namdal Fortidsminneforening har klaget det saneringsvedtaket kommunestyret fattet inn for Fylkeskommunen og Riksantikvaren. Namsos kommune har etter dette fått beskjed om at de må behandle saken på nytt og ta hensyn til de anmerkninger som er framkommet i sakens anledning. Vi avventer spent den videre utvikling.

Styret i byens historielag vil fortsette engasjementet for å ivareta bygget.

Ivaretakelse av arven etter Janne Bugge.

Historielaget har i samarbeide med Nauma Husflidslag og Klinga og Bangsund Historielag sørget for at draktene som Janne Bugge fikk laget etter sine historiske studier på gamle kvinnedrakter fra Klinga, nå har fått en trygg plassering, som samtidig viser frem kulturarven dette representerer. Vi har delfinansiert en monter som står permanent i Namsos Folkebibliotek. Monteren ble produsert ved familien Sandnesengs bedrift i Vemundvik. Ansvarlig for dette prosjektet fra vår side har vært Mimi Havig.

Lagets kontor

Er stort sett betjent hver dag, men ikke alltid til samme tid. Ønsker du å besøke oss, er det en fordel om du ringer på forhånd, for å sjekke at vi er på plass. Ring 913 76 610.

Sluttord

Lagets styre takker for innsatsen og oppslutningen fra alle medlemmene. Vi takker også for den velvilje og interesse arbeidet blir møtt med fra byens næringsliv og øvrige befolkning. Styret ønsker å uttrykke stor sympati for den situasjonen mange av våre annonsører er kommet i, på grunn av den altomfattende Corona-krisen. Det er viktig at vi nå støtter opp omkring det lokale næringsliv i tiden som kommer.

Vi ser med glede frem til å fortsette arbeidet for å ta vare på byens og omlandets historie.

Vi retter gjerne en takk til Jarl Andreassen for hans arbeide med å selge annonser i årets årbok. Det arbeidet har vært av den største betydning for gjennomføring av årbokprosjektet.

                                    Namsos 31.12.2020/10.09.21

Gunnar Hojem,           Espen Sandmo,     Eigil H. Karoliussen,   Geir Dahl,     Berit Øie,

leder                            nestleder

                       

                        Mimi Havig, sekretær

Kalender

Oktober 2021
M T O T F L S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

facebook