Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946

Artikkelindeks

NAMSOS BY

Bedrifter 1946

Namsos ligger ved Namsenelvens ut­løp, i bunnen av Namsenfjorden, og danner således et naturlig bindeledd mellom ytre og indre Namdal. Etter byutvidelsen i 1921 utgjør by­området omlag 1.400 mål. Folketallet var pr. 1. januar 1942 3.715. Den antatte formue og inntekt ved statsskattelikningen 1942/43 var hen­holdsvis kr. 6.458.000 og kr. 4.921.800. Antall skattytere var 1.601. Ved beregning av den skattbare inntekt er be­nyttet reduksjonstabell for byer med 30 pst. nedsettelse. Skatten var 4 promille på formue og 18 pst. på inntekt. Det er i første rekke trelastindustrien som preger arbeidslivet i Namsos. Her er 3 større sagbruk, 3 trevare-fabrikker, kassefabrikk, fabrikk for framstilling av ferdige hus m. v. av annen industri kan nevnes ullvarefabrikk, hermetikkfabrikk, marga­rinfabrikk, 3 kaviarfabrikker, sykkel­fabrikk, protokollfabrikk, 2 mekaniske verksteder m. v.

Oversiktskart over Namsos by

Oversiktskart over Namsos by

Handel og håndverk er naturlig nok sterkt representert i byens næringsliv. Dessuten er fiskeri og notbrukvirksomhet samt omsetning av fiskeprodukter en betydelig faktor.

Skipsrederi er også en vesentlig fak­tor. Foruten de 2 dampskipsselskaper som har sitt sete i byen, og som trafikerer kystlinjen til Trondheim og de ytre fjord- og øydistrikter, har byen flere mindre rederier for transportvirk­somhet og sleping.

Næringslivets utvikling har bortsett fra de svingninger som står i forbin­delse med verdenskrigen og den på­gående krig, foregått jevnt og sikkert. Med hensyn til trelastindustrien kan merkes at der tidligere var 6 sagbruk og høvlerier innenfor byområdet, mens det no bare er 3 i drift, men til gjen­gjeld er de gjenværende bedrifter ut­videt og modernisert, så deres kapasitet er større enn de 6 tidligere bruk.

Mens byens industri tidligere prak­tisk talt utelukkende bestod av trelast-industri, er den etter århundreskiftet blitt mer allsidig, men treforedlings­industrien er dog fremdeles den som for byens arbeidsliv har den avgjort største betydning.

Fiskeri og særlig notbrukvirksomhet spilte tidligere en langt større rolle enn i dag, men dette henger sammen med at fiskeriene på kysten her i de seinere år er gått tilbake.

Handel og håndverk har undergått en naturlig utvikling etter byens vekst, og forholdene er stort sett meget gode. En virksomhet som kaviarproduksjon er forholdsvis ny, men har vist seg å ligge vel til rette for stedet, og produk­tene omsettes over hele landet, og har utvilsomt store utviklingsmuligheter.

Elektrisitetsforsyningen er ordnet med kontrakt med Nord-Trøndelag Elektri­sitetsverk, og elektrisk energi leveres  nå til industrielle bedrifter til meget rimelige priser.

Den nye sentrumsplanen for Namsos

Den nye sentrumsplanen for Namsos viser til venstre båthavnen, så kommer kai og bygninger for industri og lager , dernest dampskipskaia med sheds. Midt i byen sees kirken på en liten høyde og ovenfordenne en plass flankert av 2 offentlige bygninger, den til venstre post- og telegrafbygning. Plassen til høyre er stasjonsplassen. Bygningene i trekanten øverst til høyre er kommunale bygninger.Til høyre sees også endel av industriarealet med et av trelastbrukene. Øverst på bildet sees Bjørumsklumpen som dominerer bybildet og skjermer byen mot nordlige vinder.

Kommunikasjonene er under normale forhold meget gode, idet byen har jern­baneforbindelse, en rekke automobil-ruter og gode sjøverts kommunika­sjoner. Havnen er god, og når kaien er gjenoppbygget etter krigen, vil meget store skip kunne legge til. Telegraf-og telefonforbindelsene er gode. Av nye tiltak som det arbeides med kan nevnes:

Kjølelager og slaktehus, teglverk, slipp med mekanisk verksted og en ny treforedlingsbedrift. Der er nedsatt en tiltakskomité og flere spesialkomiteer som arbeider med disse spørsmål.

Når driften kommer i gang i gruvene i Grong, vil utskipningen av kisen foregå over Namsos havn.

Namsos

Kalender

Januar 2022
M T O T F L S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

facebook