Namsos bys Historielag

Næringsliv

Namsosbedrifter 1946 - Side 37

Artikkelindeks

 

I årene før den siste storkrig ble det gjennomført omfattende modernise­rings- og utvidelsesarbeider ved fir­maets bedrift i Namsos. Den stod ved krigens utbrudd som en av de mest tids­messige og moderne bedrifter i vårt land — i sin bransje. Gjennom en lang tidsperiode har det i alle firmaets skog­eiendommer vært drevet en utstrakt skogskjøtsel og kultivering etter mo­derne, anerkjente prinsipper.

Underselskapet AS Namdalens Træ­sliperi, Lauvsnes, gjennomgikk i 1935 en større modernisering og utvidelses-prosess og fikk et helt gjennom nytt og moderne maskineri. Bedriften ble da dimensjonert etter en årsproduksjon på 25.000 tonn tremasse. Denne kapasitet ble ved ytterligere modernisering i 1940 utvidet til 37.500 tonn. Bedriften har egen vannkraft med ca. 1.000 HK. ut­ bygget og med adgang til utbygging til ytterligere 800 HK.

Under krigshandlingene i Namsos våren 1940 gikk hele firmaets anlegg og beholdninger der opp i luer. Men allerede 14 dager etter ødeleggelsen var den første oppryddings- og byggingsgjeng i virksomhet på branntom­tene. Nybyggene reiste seg raskt på de gamle tomter. En tid leiet firmaet Stat-landbrukets sagbruk på Statland, et par mil utenfor Namsos. Men i løpet av kort tid var firmaets egne fored­lingsanlegg i full virksomhet. En ny brann herjet den nye sagbruksbygning, men også denne skade ble fort utbe­dret. Og etter fullført gjenoppbyggings­arbeid står firmaets treforedlingsan­legg i dag som helt moderne og i fullt samsvar med hva tiden krever av en i alle deler tidsmessig bedrift på området.

Bedriften i Namsos omfatter sag­bruk, høvleri, kassefabrikk og tørkean­legg. Det bebyggede areal utgjør ca. 5.700 m2. Sagbrukets kapasitet er 6.000 standard pr. år, høvleriets 10.000 stan­dard pr. år og tørkeanleggets 10 stan­dard daglig. Bedriften i Namsos har egen kraftsentra!.

Firmaets skogeiendommer utover de rike skogstrøk i Indre Namdalen ut­gjør 468.000 dekar med en beregnet til-vekstmasse på 38.500 m3 granskog og 2.000 m3 lauvskog. Firmaet har en rekke skogfunksjonærer som under ledelse av en skogsjef tilser driften om vintrene og skogkjøtsel og kultive­ring sommers tid. Et betydelig antall personer er året rundt beskjeftiget i brukets skoger med hogst og framdrift, fløtning, skoggrøfting, planting og blinking.

Før krigen gikk en del av trelastproduksjonen utenlands, men det største marked var på Vestlandet, Nordland og Finnmark, hvor firmaet gjennom alle år har hatt en stor og økende kun­dekrets. Skipningen av last til utlandet ble slutt ved krigsutbruddet. Tremasse-produksjonen fra underselskapet A/S

Namdalens Træsliperi har hele tiden vært levert på det utenlandske marked.

Den faste arbeidsstokk ved bedriften i Namsos er 100—120 mann. Ved tre­sliperiet 60 mann.

Direksjonen i de tre sammensluttede selskaper består for tiden av dipl.ing. Hans Th. Kjær, direksj.revisor Sverre Dahl, direktør Cato Rachlew, direktør L. Grønvold og brukseier Nils Fr. Aall. I A/S Namdalens Træsliperi er foruten ovennevnte herrer også dispo­nent Astrup styremedlem. Firmaets ledere gjennom årene siden grunnleg­gelsen av det moderne firma har vært Carl Bull, 1901—1921, Torbjørn Skog-vold 1921—1929 og Arvid Astrup fra 1929 og fremdeles.

 

 SIMONNÆS, O., Namsos. Fotograf.

Kalender

Desember 2021
M T O T F L S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

facebook